Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

พระสมณสาส์นวันสมโภชปัสกา
ของสมเด็จพระสังฆราชคิริลล์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล
ถึงบรรดาสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และบรรดาลูก ๆ
ของพระศาสนจักรรัสเซียออร์โธด็อกซ์

ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงพระกรุณาอย่างยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงบันดาลให้เราบังเกิดใหม่และมีความหวังที่จะมีชีวิต
อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าจากบรรดาผู้ตาย
(1เปโตร 1:3)

ถึงบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องที่รักยิ่ง

เนื่องในวันแห่งการเฉลิมฉลองและน่ายินดีที่เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมในการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้านี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีแด่ทุก ๆ ท่านจากใจจริงเนื่องด้วยวันมหาสมโภชและวันที่โลกได้รับการไถ่กู้ “วันสมโภชปัสกา” และข้าพเจ้าขอกล่าวคำทักทายอันเป็นภาษาดั้งเดิม ว่าดังนี้

พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ!

ณ เวลานี้ พระศาสนจักรอันเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล ที่สืบเนื่องมาจากอัครสาวกนั้นได้สำเร็จบริบูรณ์ดังที่มีกล่าวไว้ในบทเพลงสดุดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระบุตรแห่งพระเจ้า และบุตรแห่งมนุษย์ องค์พระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ซึ่งทำลายอำนาจแห่งความตายและเปิดประตูแห่งพระอาณาจักรอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์ วันนี้ทุกสิ่งเต็มไปด้วยสง่าราศี โลก สวรรค์ และพื้นพิภพ ให้สิ่งสร้างของพระองค์จงเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า ในพระองค์ทุกสิ่งมีรากฐานที่มั่นคง (บทคานอนแห่งปัสกา)

ดังที่ในพระวรสารได้เขียนไว้ว่า มีสตรีใจศรัทธาและบรรดาสาวกคนอื่น ๆ ขององค์พระผู้ไถ่ได้เป็นพยานกลุ่มแรกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ เราได้รับเรียกให้ประกาศความชื่นชมยินดีนี้แก่ผู้คน แก่ผู้ที่ใกล้ชิดและเป็นที่รักของเรา แก่ผู้ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราและเป็นที่รู้จัก เรากล่าวว่า “พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ!” หลังจากนั้น หลายศตวรรษต่อมาหนึ่งในบรรดาผู้ศรัทธาได้มีความเชื่อและตอบรับว่า “พระองค์ทรงกลับคืนชีพอย่างแท้จริง!” ส่วนคนอื่น ๆ ดังเช่นนักบุญโทมัส อัครสาวก ได้เกิดความสงสัยและกล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นและไม่ได้สัมผัสพระองค์ ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด” (เทียบ: ยอห์น 20:25) บางคนอาจจะปฏิเสธข่าวดีนี้

ความเชื่อในการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นรากฐานความเชื่อที่มั่นคง เป็นเสาหลักที่มั่นคงของความเชื่อคริตชน นักบุญยอห์น คริสซอสตอม ได้กล่าวไว้ว่า“ถ้าหลังจากความตายเราไม่กลับคืนชีพอีก รวมถึงบาปและความตายไม่ถูกลบล้างออกไป ไม่เพียงแต่การเทศนาสั่งสอนเท่านั้นที่ไร้ค่า แต่รวมไปถึงความเชื่อของเราก็ไร้ค่าด้วยเช่นเดียวกัน” (บทเทศน์ลำดับที่ 39 เกี่ยวกับ 1โครินธ์ 15:14 โดยนักบุญยอห์น คริสซอสตอม)

องค์พระผู้ไถ่ของเราได้ทรงรวมโลกและสวรรค์ นิรันดรภาพกับกาลเวลา ผู้สร้างและสิ่งสร้าง พระเจ้าและมนุษย์เข้าด้วยกัน โดยอาศัยการไถ่กู้ของพระองค์ พระองค์ทรงทำลายช่องว่างที่ได้แยกมนุษย์คู่แรกออกจากพระผู้สร้างที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ บาปและความตายได้เรืองอำนาจในโลกเนื่องจากการไม่เชื่อฟังต่อพระผู้สร้างของมนุษย์คู่แรก ดังที่นักบุญเปาโล อัครสาวก ได้กล่าวว่า“แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดทำให้เราได้เป็นบุตรบุญธรรม”(กาลาเทีย 4:4-5)

พระคริสตเจ้าทรงเป็นลูกแกะไร้มลทินหรือจุดด่างพร้อย ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก (1เปโตร 1:19, ยอห์น 1:29) พระองค์แสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมต่อพระบิดาแห่งสรวงสวรรค์ ยอมรับแม้ความตาย ซึ่งเป็นความตายบนไม้กางเขน (ฟิลิปปี 2:8) พระองค์ได้ทรงนำมวลมนุษยชาติสู่พระผู้สร้างและทำให้มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้า และโดยพระธรรมชาติพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าโดยทางพระหรรษทานของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเบิกทางแห่งการเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมและการปีนป่ายทางจิตวิญญาณขึ้นไปสู่ความผาสุกอันเป็นนิรันดรร่วมกับพระเจ้าในพระอาณาจักรของพระองค์ ในวันที่เป็นนิรันดร (บทคานอนแห่งปัสกา)

หลังจากปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของบาปและทำลายอำนาจของผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้บรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า (เอเฟซัส 6:12) องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ณ ที่นั้น พระองค์ได้ประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดาในพระสิริรุ่งโรจน์ที่เกินเอื้อมถึง ในเวลาเดียวกัน พระองค์ไม่ได้ทรงปล่อยให้เราอยู่บนโลกตามลำพัง พระองค์ยังทรงอยู่กับบรรดาอัครสาวกตลอดเวลา พระศาสนจักรหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวกขององค์พระเยซูเจ้า ซึ่งหลอมรวมเป็นพระกายของพระองค์ พระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักรนี้ พระองค์ทรงนำนาวาแห่งความรอดผ่านพายุลูกแล้วลูกเล่าในกระแสสินธุ์แห่งชีวิตสู่ท่าเรือแห่งสวรรค์อันสงบสุข ที่ซึ่งพระเจ้าจะได้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน (1โครินธ์ 15:28)

เราบรรดาคริสตชนได้ก่อตั้งพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้สืบทอดภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์บนโลกใบนี้ ดังเช่นพี่น้องชายหญิงของพวกเราที่ได้เป็นก่อนหน้านี้แล้ว เช่นเหล่าอัครสาวก สตรีผู้ถือเครื่องหอม มรณสักขี บรรดานักบุญและบรรดาผู้ชอบธรรมทั้งหลาย พวกเราได้รับการเรียกมาเพื่อเรียกขานพระนามของพระองค์และประกาศพระราชกิจของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ (1พงศาวดาร 16:8) เราถูกเรียกมาเพื่อป่าวประกาศเรื่องราวของพระบุตรของพระเจ้าและบุตรแห่งมนุษย์ ผู้ซึ่งหลั่งโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์บนไม้กางเขนเพราะเห็นแก่ความรักอันสุดพรรณาของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา พวกเราได้รับการเรียกมาเพื่อเป็นพยานแก่คนทั้งหลายถึงพระองค์ โดยอาศัยวาจา การกระทำ และชีวิตทั้งชีวิตของพวกเรา พระองค์ผู้ซึ่งบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา (อิสยาห์ 53:5) และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม (โรม 4:25)

พี่น้องที่รักยิ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอีกครั้งจากก้นบึ้งของหัวใจข้าพเจ้าเนื่องด้วยวันมหาสมโภชและวันแห่งชัยชนะเหนือชัยชนะทั้งมวล (คานอนแห่งปัสกา ลำนำที่ 8) ดังเช่นที่นักบุญยอห์น อัครสาวกได้แนะนำเราว่า ให้เราจงรักกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือ  พระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียวมาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้   เราก็ควรจะรักกันด้วย (1ยอห์น 4:7-11) ขอให้วาจาที่วิเศษนี้เป็นแนวทางสำหรับเราทุกคนในการใช้ชีวิต ให้คำเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการกระทำกิจการที่ดีงาม และเพื่อรับใช้บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้และไกลจากเรา

นี่คือวันที่พระเจ้าทรงสร้าง เราจงยินดีและมีความสุขเถิด
เนื่องด้วยพระคริสต์ทรงกลับคืนชีพอย่างแท้จริง!

สมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล
โอกาสวันสมโภชปัสกา ปีคริสตศักราชที่ 2019

Пасхальное послание

Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим

и всем верным чадам

Русской Православной Церкви

Благословен Бог и Отец

Господа нашего Иисуса Христа,

по великой Своей милости возродивший нас

воскресением Иисуса Христа из мертвых.

(1 Пет. 1, 3)

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне полнота Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви величает пеньми и песньми духовными воскресение из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и отверзшего нам вход в Свое Нетленное Царство. Поистине сегодня все наполнилось светом: и небо, и земля, и преисподняя; все творение празднует восстание Христа, в Котором оно утверждается (Канон Святой Пасхи).

Подобно евангельским женам-мироносицам и иным ученикам Спасителя, которые стали первыми свидетелями воскресения, мы призваны возвещать сию великую радость людям – тем, кто нам близок и дорог, тем, кто нас окружает, тем, кого мы знаем. Мы говорим им: Христос воскрес! И как тогда, многие столетия назад, одни из них, веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие, как апостол Фома, сомневаются и говорят: пока не увижу Его сам, пока не прикоснусь к Нему, не поверю (Ин. 20, 25). Иные же и вовсе отвергают эту весть.

Вера в воскресение Господа Иисуса является тем незыблемым основанием, тем непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство. «Если Христос, умерев, не смог воскреснуть, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – то и грех не истреблен, и смерть не побеждена, <…> и не мы только тщетно проповедовали, но и вы тщетно уверовали» (Беседа 39 на 1-е послание к Коринфянам).

Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное и временное, Творца и творение, Бога и человека. Он преодолел ту пропасть, которая на заре истории отделила первых людей от их Создателя. Через нарушение данной им заповеди, через их непослушание Творцу в мире стали господствовать грех и смерть. Когда же, по слову апостола Павла, пришла полнота времени, Бог ради нашего спасения послал Своего Единородного Сына, чтобы нам получить усыновление (Гал. 4, 4-5).

Христос, как непорочный и чистый Агнец Божий, берет на Себя грех мира (1 Пет. 1, 19; Ин. 1, 29). Являя послушание Небесному Отцу даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 8), Он приводит человечество к его Создателю, примиряет его с Ним. Будучи Сыном Божиим по природе, Он соделывает нас сынами Божиими по благодати. Господь открывает нам путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и блаженной жизни с Богом в невечернем дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства греху, сокрушив власть мироправителей тьмы века сегодухов злобы поднебесных (Еф. 6, 12), Господь возносится на небо, где восседает в неприступной славе одесную Превечного Отца. Одновременно Он не оставляет нас здесь, на земле, и неотлучно находится со Своими учениками, которые вместе образуют Его Тело – Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Христос, Ее Глава, ведет этот корабль спасения сквозь бурные воды житейского моря в тихую небесную гавань, где будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28).

Составляя Святую Церковь, мы, христиане, являемся продолжателями Его славной миссии в мире. Как многое множество бывших прежде нас братьев и сестер по вере – апостолов, жен-мироносиц, мучеников, святителей, преподобных и праведных, мы призваны провозглашать имя Господа, возвещать в народах дела Его (1 Пар.16, 8). Мы призваны проповедовать о Сыне Божием и Сыне Человеческом, Который по неизреченной любви к нам пролил за нас на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы призваны и словами, и делами, всей своей жизнью свидетельствовать людям о Том, Кто был изъязвлен и мучим за беззакония наши (Ис. 53, 5) и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4, 25).

Дорогие братья и сестры! Хотел бы вновь и вновь от всего сердца поздравить вас со светлым праздником праздников и торжеством из торжеств – с Пасхой Божией спасительной (Канон Святой Пасхи). Как наставляет нас святой апостол Иоанн, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Который возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга (1 Ин. 4, 7-11). Пусть эти дивные слова неизменно будут для нас руководством на всех путях жизни, пусть они вдохновляют нас на совершение добрых дел, на служение нашим ближним и дальним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова,

2019 год

 

 

Дорогие прихожане и гости нашего храма!

Пасхальная Служба начнется в 23:30 27-го апреля. Крестный ход — ровно в полночь.

Те, кто исповедовался Великим Постом, могут причащаться на Пасху без исповеди. Так же исповедь совершается в любой будний день после вечернего богослужения Страстной седмицы.

Ночью будет исповедь с 22.00, но просим учесть, что на приходе всего один священник, поэтому в 23:15 исповедь закончится.

Освящение куличей будет после дневной Литургии в Великую Субботу (служба начинается в 12:00 и продлится не меньше 3-х часов), а так же после ночной Литургии на Пасху. Куличи будут продаваться при храме, при желании Вы можете приобрести кулич у нас.

Просьба к тем, кто будет добираться до нас на такси: если таксист не понимает, куда ехать, дайте таксисту номер телефона наших диаконов-тайцев, чтоб они объяснили наше месторасположение: +66966871786‬ — отец Павел, ‭+66894058700‬ — отец Виктор.

 

Тотальный диктант 2019

После субботней Литургии все отправились писать тотальный диктант. В этом году автор текста — Лев Басинский.

«Тотальный диктант» проходит с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Все желающие могут проверить свои знания на родном языке (как правило, на русском, но диктант проводится также и на некоторых других языках). Традиционно проходит в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) по разным городам мира.

Авторами текстов являются известные писатели, публицисты, философы. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры, преподавателей школ и вузов, работников библиотек. Авторами тотальных диктантов в разные годы были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, другие известные писатели.

В последние годы проходит и выбор столицы «Тотального диктанта». В 2018-м ею стал Владивосток, победивший по итогам онлайн-голосования. В прошлом году «Тотальный диктант» одновременно писали более 227 000 человек из 1 021 города 76 стран. В этом году столицей Тотального диктанта будет Таллин.

Текст-2019 написал Павел Басинский, обозреватель «Российской газеты», писатель, автор широко известной трилогии о Толстом, получивший главную литературную премию «Большая книга» и премию Правительства Российской Федерации. Автор сценария фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», получивший приз «за лучший сценарий» на фестивале «Кинотавр» и премии «Золотой орел». 

«Свой текст я бы на пятерку не написал, и если бы получил четверку, был бы счастлив! — честно заявил обозреватель «РГ», писатель и автор отрывков для «Тотального диктанта» Павел Басинский. — Абсолютная грамотность, как и абсолютный слух, дается немногим».